MJD en Stiel samen verder als MJD

MJD-Stiel

Nieuwsbericht van Stiel over fusie

MJD en Stiel samen verder als MJD

Maatschappelijke organisaties MJD en Stiel uit de stad Groningen zijn per 1 januari 2014 gefuseerd en gaan samen verder onder de naam MJD. Het resultaat is één krachtige, maatschappelijke organisatie, actief tot in de haarvaten van alle wijken in de stad Groningen en Eemsmond, Grootegast en Ten Boer. ‘Met onze ruim tweehonderd professionals en vierhonderd vrijwilligers zijn we nog beter in staat met name kwetsbare bewoners te helpen en te anticiperen op nabije ontwikkelingen zoals de transities rond Jeugdzorg, AWBZ en de Participatiewet’, aldus directeur/bestuurder Anja Aaldering.

Krachten bundelen

December 2013 ging het licht definitief op groen voor de fusie, met instemming van onder anderen het Bestuur (Stiel), de Raad van Toezicht (MJD), de beide Ondernemingsraden, de bonden en de Cliëntenraad. Aaldering: ‘Het was een lang en intensief proces, maar iedereen is tevreden met de uitkomst. In deze voor velen veelal onzekere tijd, doen we er goed aan de krachten te bundelen. Samen zijn we sterk voor inwoners van de wijken. Professionals van MJD en Stiel werkten al op veel fronten samen, zoals bij het programma Buurtwelzijn en de Stips. Dit is een logische stap’. Aaldering was en blijft directeur/bestuurder MJD. Directeur Peter Broer van Stiel blijft werkzaam voor de nieuwe organisatie en is toegetreden tot het managementteam.

Van 0 – 100 jaar

De belangrijkste werkterreinen voor de MJD zijn gezinshulp, maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk, schuldhulpverlening en vrijwilligerswerk. Stiel is in de stad bekend als dé organisatie als het gaat om vrijwilligerswerk, buurtbemiddeling, activering van bewoners en samenlevingsopbouw. Het geheel aan hulp- en dienstverlening draagt volgens Aaldering sterk bij aan het verwezenlijken van onze missie. ‘We zetten sterk in op de verdere ontwikkeling van wijkteams, die alle bewoners van 0 tot 100 jaar kunnen informeren, activeren en ondersteunen en die alle vrijwillige inzet kunnen faciliteren. Daarnaast participeren we in de Sociale Teams in de wijken. Samen met diverse organisaties, werken onze professionals samen om zo die huishoudens die meer dan één ondersteuningsvraag nodig hebben, zo snel mogelijk aan de juiste dienstverlener te koppelen en te helpen.’

Hoofdlocatie

MJD blijft met professionals en vrijwilligers onverminderd actief in alle wijken in de stad en de gemeenten Eemsmond, Ten Boer en Grootegast. De hoofdlocatie blijft gevestigd aan de Herman Colleniusstraat 18.

Nieuwsbericht van MJD over fusie

MJD en Stiel verder onder de naam MJD

Per 1 januari 2014 zijn MJD en Stiel gefuseerd en gaan samen verder onder de naam MJD. Het resultaat is één krachtige, maatschappelijke organisatie in de stad Groningen, Eemsmond, Grootegast en Ten Boer. Samen zijn we sterk en altijd in de buurt, met de inzet van onze ruim tweehonderd professionals en vierhonderd vrijwilligers. Met Stiel werken we onder de naam MJD verder aan de verwezenlijking van onze gezamenlijke visie:

‘Op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg activeert de MJD op een laagdrempelige en breed toegankelijke manier mensen – en met name diegenen die zich in een kwetsbare positie bevinden – tot zelfredzaamheid, emancipatie en participatie in de samenleving. Dit doen we vraaggericht, outreachend en zo dicht mogelijk in de buurt van de doelgroep. Daarbij wil de MJD mensen en organisaties met elkaar verbinden, teneinde hen in staat te stellen hun welzijn te verbeteren, de leefbaarheid van hun wijken te verhogen en het functioneren in de eigen omgeving te optimaliseren.’

December 2013 ging het licht definitief op groen voor de fusie, na een uitgebreid en zorgvuldig traject met onder andere het Bestuur (Stiel) en de Raad van Toezicht (MJD), de beide Ondernemingsraden, de bonden en de Cliëntenraad. Wij zijn overtuigd dat we met het resultaat (nog) beter in staat zullen zijn te anticiperen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen het sociale en publieke domein. Het betreft bijvoorbeeld ontwikkelingen rond Buurtwelzijn (Stips) en de sociale teams, maar ook als het gaat om de transities van Jeugdzorg, AWBZ-taken en de Participatiewet.

De stap om te fuseren is een logisch vervolg op de enkele jaren waarin we intensief samenwerken, bijvoorbeeld bij het programma Buurtwelzijn en de Stips. De belangrijkste werkterreinen voor MJD zijn verder gezinshulp, maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk, schuldhulpverlening en vrijwilligerswerk. Stiel is de organisatie als het gaat om vrijwilligerswerk, buurtbemiddeling en het buurtopbouwwerk. Met de bundeling van krachten zijn we beter in staat in te spelen op de toekomstige ontwikkelingen en bieden we een breed aanbod van hulp- en dienstverlening.

Comments are closed.